bjp sarkar sahebgang pakur me dalay adhar chonay par nirdesh nahi diya