baget me garib chote kisan par focas kar sakte hai