awadan milne ke bad logo ki samesya ka nirakaran nahi hua